Pojďte společně s námi hledat budoucí tvář Ústeckého kraje.

Nabídka zaměstnání

Společně hledáme budoucí tvář naší krajiny

Naší misí je usnadnit přechod Ústeckého kraje na nízkouhlíkovou ekonomiku a společně s Vámi hledat nové možnosti využití území dotčených těžbou uhlí. Jsme součástí Transformačního centra Ústeckého kraje.

Řešíme post-těžební krajinu, naše témata jsou:

Využití území po těžbě

Po dokončení těžby uhlí zůstane v Ústeckém kraji 300 km2 území přímo zasaženého těžbou a další rozsáhlé území zasažené nepřímo. Zaměřujeme se na jeho revitalizaci a resocializaci a společně hledáme nová využití území pro výrobu, produkci, bydlení nebo rekreaci.

Brownfieldy

Důsledkem ekonomických změn a masivního útlumu regionálního průmyslu vznikla v kraji extrémně vysoká koncentrace brownfieldů. Jejich revitalizace představuje příležitost pro rozvoj nových aktivit v území a zasídlení ekonomických subjektů.

Sídelní struktura 

Jsme krajem mnoha velkých měst, počet obyvatel regionu přitom setrvale klesá. Hledáme specifické nástroje pro rozvoj a regeneraci smršťujících se měst. Hledáme cesty, jak posílit atraktivitu sídel pro stávající i nové obyvatele regionu. Jsme také krajem s nejvyšším podílem sídlišť, chceme podpořit jejich smysluplnou a udržitelnou regeneraci.

Krajinná struktura 

Těžbou byl trvale změněn environmentální režim krajiny (voda, vegetace, půdní vlastnosti, mikroklima) a současně nebyla dokončena revitalizace veškerých posttěžebních ploch. Tvorba zelené infrastruktury  je předpokladem pro adaptaci kraje na klimatickou změnu a vytvoření krajiny dobré k životu.

Zapojení veřejnosti

Podpora vztahu k místu a vytváření domova, to jsou zásadní výzvy pro náš kraj. Přispíváme k jejich řešení zapojováním veřejnosti do plánovacích aktivit. Ptáme se na potřeby místních obyvatel a aktérů. Chceme hledat a zprostředkovávat obraz naší krajiny společně s Vámi, s místními obyvateli.

Specifika územního rozvoje 

Práce s post-těžební krajinou s sebou nese řadu specifických plánovacích, legislativních a administrativních úkolů. Společně s klíčovými aktéry mapujeme bariéry rozvoje a hledáme nové cesty jejich řešení. Výzvou je nalezení modelů pro správu a ekonomickou udržitelnost těchto území.

Image krajiny

Post-těžební krajina a její unikátní průmyslový, přírodní a kulturní charakter skrývají mnoho nerozpoznaných hodnot. V rámci společné tvorby souboru ikon chceme tyto hodnoty přiblížit místním obyvatelům i návštěvníkům a podpořit tak proměnu celkového obrazu kraje.

Jaké jsou naše metody?

Pracujeme mezioborově

území řešíme komplexně

Testujeme

pilotní studie jako nástroj objevování regionálních specifik a inovativních řešení

Plánujeme

koordinované a dlouhodobé vize rozvoje území.

Aktivujeme

předkládáme možné obrazy budoucnosti a návody jak je naplňovat

Zapojujeme

zjišťujeme, co by místní potřebovali a jak s nimi spolupracovat

Konzultujeme

v oblasti obnovy sídel a krajiny a pořádání architektonických soutěží

Předáváme

umíme odkázat na relevantní zdroje a propojit

Na čem pracujeme
.


Strukturální plán Severočeské hnědouhelné pánve
Rozvojový, živý, grafický materiál, který svou formou i obsahem přiblíží všem uživatelům možnosti využití území pro konkrétní potřeby a záměry

Pilotní projekty
Do roku 2027 vytvoříme osm pilotních projektů. Bude se jednat buď o projekty řešící vybrané území ve větším detailu nebo tematické, řešící specifické bariéry rozvoje.

Ikony kraje
Tvorba souboru ikon Ústeckého kraje v rámci podpory destigmatizace kraje a sounáležitost s územím

Konzultace
Konzultační podpora obcím a veřejným subjektům v oblastech revitalizace a rozvoje území, využití nástroje architektonických, krajinářských a urbanistických soutěží, participativní metody a dotační příležitosti.

Akce a workshopy
Do roku 2027 uspořádáme přes 40 workshopů a akcí pro veřejnou správu i veřejnost s tématy komplexní přístup k rozvoji území, příklady dobré praxe a využití participativních metod.

Jaké území řešíme?

S kým (zatím) spolupracujeme

  • města a obce
  • aktéři krajského rozvoje – například Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje, místní akční skupiny, dobrovolné svazky obcí, destinační agentury atp.
  • národní sítě regionálního rozvoje – Svaz místních samospráv, Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova aj.
  • ostatní pilíře Transformačního centra Ústeckého kraje
  • krajské odbory – úzký kontakt s odborem územního plánování a stavebního řádu odborem regionálního rozvoje, odborem životního prostředí a odborem podpory podnikání, investic a transformace RR, ŽP, PIT

Co právě řešíme

Radovesická výsypka
Rámcový plán rozvoje

Lom Chabařovice
Redukce chráněných lož
iskových území

Lom ČSA
Koncepce rozvoje lomu a jeho okolí

Decentralizovaná energetika OZE a její umísťování do krajiny

Modely správy posttěžebního území

Aktuality

Jsme 4. pilířem Transformačního centra Ústeckého kraje, strategického projektu v rámci Plánu spravedlivé územní transformace, který podporuje Evropská unie. Projekt je realizován Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje.