Speciální exkurze na velkolom ČSA

Příklad možné transformace velkoplošně postiženého území po ukončení těžby hnědého uhlí

Termín: 2. 6. 2023 (8:00-14:00)

Vedoucí: Michal Porteš (TCUK při RRA)

Program:
Speciální ministerská exkurze zaměřená na představení základních zákonitostí fungování těžebních oblastí povrchových lomů v Ústeckém kraji. Seznámení se s principy rekultivace a rehabilitace krajiny a představení konceptu přírodě blízké obnovy území postiženého povrchovou těžbou. Aktualizace informací o možnosti transformace území dle současných fyzických a klimatických podmínek a strategických plánů plnění závazků ČR a zajišťování energetické soběstačnosti ČR. Členové mžp byli seznámeni s historií krajiny a se systémem využití a správy daného území. Byla představena jednotlivá cílová stanoviště a vyváženost krajiny s ekologickou obnovou a již rekultivovaným územím. V rámci exkurze byly probírány možné legislativní problémy a rámce při transformaci lomu ČSA v nadcházejících letech v rámci likvidace lomu. Prezentován byl i koncept samovolného napouštění jezera a zejména důvody, které vedly k navržení takového zatápění. Představen byl dále státem preferovaný balanční scénář zahrnující transformační procesy přírodo-ochranářské (plánované vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území) a energetické s plošnými instalacemi obnovitelných zdrojů a možné přečerpávací elektrárny. V rámci exkurze bylo představeno i Transformační centrum UK včetně základní organizace a specifik 4. pilíře zaměřeného na konkrétní všeobecnou transformaci severočeské uhelné pánve.