O nás

Jako jeden z pilířů Transformačního centra Ústeckého kraje řešíme obnovu krajiny Severočeské hnědouhelné pánve. Přinášíme doposud chybějící koncepční přístup k rozvoji tohoto území, vnášíme do území návrhy možností jeho rozvoje a usilujeme o utvoření vize sdílené co největším množstvím aktérů. Usilujeme o zapojení odborné i široké veřejnosti do otázek týkajících se transformace kraje postupně ustupujícího od těžby uhlí. Na rozvoj krajiny se díváme z dlouhodobé perspektivy. Chceme, aby se Ústecký kraj stal pro další generace lepším místem k životu.

Bez datové a znalostní základny území lze jen těžko plánovat jeho rozvoj. Pracujeme proto na územní analýze Severočeské hnědouhelné pánve, která bude sloužit jako sdílená znalostní základna. 

Na základě těchto dat a znalostí o území, identifikace potřeb jeho jednotlivých aktérů vypracujeme komplexní koncepci rozvoje pánve (obsahující mimo jiné strukturální plán). Chceme vytvořit živý a atraktivní materiál, který svou formou i obsahem přiblíží všem uživatelům možnosti využití území pro konkrétní potřeby a záměry, porovná různá scénaria možného vývoje, doporučí hlavní kroky k postupné realizaci, pokusí se nastínit ekonomickou stránku transformace, některé prospěšné procesy a nástroje…

Řešení specifik a potřeb území testujeme prostřednictvím pilotních studií. Je to právě práce v terénu a s místními aktéry, při které jsme schopni identifikovat hlavní potenciály i bariéry rozvoje, hledat a prakticky ověřovat způsoby řešení vybraných lokalit nebo transformačních výzev. 

Architektonické a urbanistické soutěže představují transparentní cestu ke kvalitnímu prostředí našich sídel a krajiny. Pracujeme na propagaci soutěží v kraji, poradíme samosprávám i dalším institucím v otázkách jejich organizace. 

Poskytujeme konzultační podporu zejména obcím a veřejným subjektům v oblastech revitalizace a rozvoje území, využití participativních metod a dotačních příležitostí.

Do konce roku 2027 uspořádáme přes 50 workshopů a akcí pro veřejnou správu i veřejnost zabývající se tématy komplexního přístupu k rozvoji území a příkladů dobré praxe.

Post-těžební krajina a její unikátní průmyslový, přírodní a kulturní charakter skrývá mnoho nerozpoznaných hodnot. V rámci společné tvorby souboru ikon chceme tyto hodnoty přiblížit místním obyvatelům i návštěvníkům a podpořit tak proměnu celkového obrazu kraje.

Součástí výstupů je i několik výstav a vydaných tematických publikací.

Jsme 4. pilířem Transformačního centra Ústeckého kraje, strategického projektu v rámci Plánu spravedlivé územní transformace, který podporuje Evropská unie. Projekt je realizován Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje.