Workshop 11

Setkání pracovníků Národního památkového ústavu a Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s hlavním tématem Nature Restoration Law

V termínu 14.9 – 15.9.2023 proběhl workshop s cílem navzájem sdílet zkušenosti a aktuální témata v problematice obnovy posttěžební krajiny, ochrany přírody, historického i přírodního dědictví a prohloubit spolupráci na budoucích výzvách, které nás čekají zejména v lomu ČSA, ale i na jiných místech v pánvi (téma ochrana přírody, ikony).

Workshop byl zahájen společnou exkurzí územím připravované chráněné krajinné oblasti Krušné hory. Ta pokračovala s odborným výkladem na zámku Jezeří, kde byla představena historia, současný stav a také plán revitalizace bývalého arboreta Jezeří, jehož území bylo z velké většiny zničeno těžbou uhlí na velkolomu ČSA. Další přednáškou byl úvod do rekultivace lomu ČSA, který je první z řady velkolomů, kde se bude ukončovat těžba uhlí a území bude procházet náročnou transormací determinovanou jednak státními zájmy, tak principy revitalizace a resocializace území z pohledů dotčených obcí. Toho se účastní i TCÚK při RRA. Účastníci měli osobně možnost navštivít interiér lomu a byly seznáměni s nastoleným vývojem a jeho možnými pro vazbami na okolní prostředí včetně zámku Jezeří. Workshop dále pokračoval sérií přednášek (čtvrek večer a pátek) zástupců Národního památkového ústavu, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Transformačního centra Ústeckého kraje při Regionální rozvojové agentuře. Diskutovány byly nejrůznější aspekty okolí lomu ČSA, zámku Jezeří a obecně podkrušnohorské posttěžební krajiny včetně přírodních, technických a památkových fenoménu regionu. Akcentována byla role spolupráce všech zainteresovaných subjektů a stakeholderů při plánování vývoje krajiny, protože to je nejdůležitější předpoklad pro zdárný a užitečný proces transformace okolí lomu ČSA jak z pohledu přírodoochranářského, krajinného, památkového, sociálního a ekonomického.

Za TCÚK při RRA na workshopu prezentovali Markéta Hendrychová a Michal Porteš.