Exkurze

Veřejná exkurze do lomu ČSA

V termínu 27 .6. 2023 jsme uspořádali pro širokou veřejnost z okolí lomu ČSA exkurzy zaměřenou na na představení základních zákonitostí fungování těžebních oblastí povrchových lomů v Ústeckém kraji. Seznámení se s principy rekultivace a rehabilitace krajiny a představení konceptu přírodě blízké obnovy území postiženého povrchovou těžbou. Aktualizace informací o možnosti transformace území dle současných fyzických a klimatických podmínek a strategických plánů plnění závazků ČR a zajišťování energetické soběstačnosti ČR. Výklad kladů a záporů současných možností plánované transformace území po těžbě. Členové byli seznámeni s historií krajiny a se systémem využití a správy daného území. Byla představena jednotlivá cílová stanoviště a vyváženost krajiny s ekologickou obnovou a již rekultivovaným územím včetně akcentu na přístupnost a atraktivitu území pro veřejnost. V rámci exkurze byly probírány možné legislativní problémy a rámce při transformaci lomu ČSA v nadcházejících letech v rámci likvidace lomu. Prezentován byl i koncept samovolného napouštění jezera a zejména důvody, které vedly k navržení takového zatápění. Představen byl dále státem preferovaný balanční scénář zahrnující transformační procesy přírodo-ochranářské (plánované vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území) a energetické s plošnými instalacemi obnovitelných zdrojů a možné přečerpávací elektrárny.

V rámci exkurze bylo představeno i Transformační centrum UK včetně základní organizace a specifik 4. pilíře zaměřeného na konkrétní všeobecnou transformaci severočeské uhelné pánve.

Cílem exkurze bylo seznámit veřejnost se současným stavem, ale i se záměry na lomu ČSA. Exkurze se účastnili zejména lidé ze širšího okolí, kteří znají region, a od kterých byly sbírány další cenné podněty ke komplexní studii, ale i k dalším možným aktivitám spojených s rozvojem posttěžební oblasti.