Workshop

Transformace Podkrušnohoří – témata, vize a cíle budoucího rozvoje regionu

Termín konání:  10. 5. 2023 od 9:00 do 13:00

Místo konání: Ústí nad Labem, Stroupežnického 1326/16, KÚÚK, budova C, sál 222

Cíle workshopu: 

Cílem tohoto workshopu bylo definování jedinečností,  příležitostí a bariér rozvoje postuhelného regionu, hledání vizí v jednotlivých tématech, které by měla koncepce transformace reflektovat. Jedním z dílčích úkolů workshopu bylo projednat budoucí náplň komplexní koncepční studie s klíčovými odbory Krajského úřadu Ústeckého kraje, které se krajiny, revitalizace a územního plánování dotýkají, a to jsou po odborné stránce odbor územního plánování a stavebního řádu zastoupeným vedoucí Mgr. Hana Bergmannovou a odbor životního prostředí zastoupený vedoucí Mgr. Irenou Jeřábkovou.

Program:

Workshopu se zúčastnili vysokoškolští studenti magisterského oboru Prostorové plánování na Katedře plánování krajiny a sídel FŽP ČZU v Praze, kteří se v rámci projektové výuky celý letní semestr 2022-23 zabývali plánováním rozvoje  Podkrušnohoří v Ústeckém kraji s přesahem na České středohoří, Krušné hory a další navazující území. Jako vstup do diskuze zpracovali studenti podrobnou rešerši a analýzu současného stavu, vizi, cíle a rámcovou koncepci rozvoje pro následující témata: širší vztahy, sídelní struktura, specifika aglomerace, lidé, energetika a průmysl, infrastruktura, prázdno, krajina a volnočasové aktivity a turismus.

Studenti prezentovali specifika a jedinečnosti Podkrušnohoří z hlediska přírodních podmínek s ohledem na dramatické změny způsobené ukončenou i probíhající těžbou hnědého uhlí, krajinného vývoje a socioekonomických charakteristik. Studenti ke zmíněným tématům prezentovali výstupy analytické a především koncepční části svých prací, v nichž se snažili formulovat východiska a vize oblasti a vypracovat schéma rozvoje. Obdobný postup, avšak v podrobnějším měřítku a na základě intenzivnější rešerše a sběru dat, včetně využití participativních metod, bude použit také při řešení úkolů v rámci projektu TCÚK. Postoj k řešení témat byl u některých studentů velmi inspirativní a rozvinul zajímavou debatu o směřování postuhelného regionu mezi pracovníky TCÚK i krajského úřadu.