Služby

Poradenství a konzultace

 • Základní konzultace projektového záměru
 • Vyhledání vhodného dotačního zdroje
 • Propojení na experty
 • Průběžný monitoring dotačních příležitostí

Dotace a řízení projektů

 • Poradenství při přípravě žádosti o finanční podporu.
 • Zpracování kompletních žádostí o dotaci včetně povinných příloh (podnikatelský záměr, studie proveditelnosti, cost-benefit analýza atd.).
 • Zajištění komunikace mezi žadatelem a poskytovatelem podpory.
 • Management a řízení projektu: zpracování průběžných a závěrečných zpráv, vyúčtování a audit dotace.

Strategie a koncepce

 • Tvorba rozvojových strategií, koncepcí, programů a plánů pro veřejný i soukromý sektor (strategické plány měst, regionů atd.).
 • Zpracování průzkumných socioekonomických analýz.
 • Zpracování studií proveditelnosti, analýz nákladů a výnosů.
 • Posouzení sociálních, ekonomických a ekologických vlivů projektů na dotčenou lokalitu a okolní území.
 • Sběr dat a informací a jejich číselné, grafické a geografické zpracování.
 • Terénní šetření a průzkumy.
 • Návrhy propagačních a prezentačních materiálů včetně jejich realizace.

Výběrová řízení

 • Příprava a realizace výběrových řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a dle pravidel konkrétních dotačních programů.
 • Průzkumy trhu, cenová mapování, tržní analýzy.